Normen en limieten Paralympische Winterspelen Pyeongchang 2018

PS Pyeongchang 2018 logo

Van 9 tot en 18 maart 2018 worden in PyeongChang de twaalfde Paralympische Winterspelen gehouden. Voordat sporters mogen deelnemen aan de Paralympische Winterspelen, moeten zij zich eerst kwalificeren. Na overleg met de betreffende sportbond is per tak van sport en per onderdeel vastgelegd aan welke prestatie-eisen een sporter moet voldoen om zich te kwalificeren. Die afspraken worden per tak van sport en per onderdeel vastgelegd in het zogenaamde 'NOC*NSF sjabloon normen en limieten'.

In de twee seizoenen voorafgaand aan de Spelen kan de sporter kwalificatie afdwingen door te voldoen aan de vooraf afgesproken prestatie-eisen. Overigens wil het feit dat een sporter voldoet aan de prestatie-eisen nog niet meteen zeggen dat die sporter ook daadwerkelijk aan de Paralympische Winterspelen kan deelnemen. Het kan voorkomen dat in een tak van sport of op een onderdeel meer sporters hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor kwalificatie dan dat er plaatsen zijn. In een dergelijk geval beslist de sportbond welke sporters voor uitzending bij NOC*NSF worden voorgedragen. Hiervoor stellen sportbonden een interne selectieprocedure op. Na kwalificatie en - indien van toepassing - afronden van de interne selectieprocedure draagt de bond sporters voor uitzending aan NOC*NSF voor, waarna een besluit van NOC*NSF volgt.

De uitgangspunten voor kwalificatie en de procedures omtrent de kwalificatie en uitzending naar de Paralympische Spelen zijn vastgelegd in het document ‘Reglement Normen en Limieten Paralympische Spelen PyeongChang 2018'.

Kwalificatie-eisen

De Internationale Federaties (IF's) stellen een kwalificatiesysteem op, de zogenaamde internationale eisen. Deze worden formeel door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) goedgekeurd.

Kijk aan de rechterkant voor de eisen van de IF’s.

In overleg met de sportbonden, worden 'eigen' nationale prestatie-eisen opgesteld, die aanvullend zijn op de eisen van de IF's. Bij het vaststellen van de nationale prestatie-eisen wordt zo veel als mogelijk de kwalificatiesystematiek van de IF gevolgd. Om voor kwalificatie in aanmerking te komen moet een sporter dus aan beide eisen, van de IF en van NOC*NSF, voldoen.

Kijk aan de rechterkant voor de NOC*NSF sjablonen normen en limieten.

Wanneer is kwalificatie een feit?

Wanneer een sporter aan de prestatie-eisen voor kwalificatie heeft voldaan, draagt de sportbond de sporter formeel (schriftelijk) voor kwalificatie bij NOC*NSF voor. NOC*NSF toetst vervolgens of de voordracht voldoet aan de voor die tak van sport vastgestelde prestatie-eisen. Na bevestiging van NOC*NSF is de kwalificatie een feit. Deze afhandeling moet zorgvuldig gebeuren, er hangt immers veel van af voor een sporter of een team. Daarom kan er enige tijd zitten tussen de prestatie van de sporter en de publicatie van zijn of haar kwalificatie op www.nocnsf.nl.

Interne selectieprocedure sportbonden

Per land mag een maximaal aantal sporters in actie komen op elk sportonderdeel, dat aantal is vastgelegd in het kwalificatiesysteem van de IF’s. Het komt voor dat in een tak van sport of op een onderdeel in Nederland meer sporters hebben voldaan aan de prestatie-eisen dan het aantal beschikbare Paralympische tickets voor Nederland. In dit geval beslist de sportbond welke sporters zij voor uitzending bij NOC*NSF voordraagt. Om voor sporters en coaches duidelijk te maken welke regels de sportbond hanteert om die keuze te kunnen maken, stelt de sportbond een interne selectieprocedure op en legt dit schriftelijk vast. Deze interne selectieprocedure is bij de sportbond op te vragen.

Wanneer is definitieve deelname en uitzending een feit?

Na afloop van de kwalificatieperiode en, voor zover van toepassing, nadat de interne selectieprocedure is afgerond, doet de bond een voordracht voor uitzending. NOC*NSF toetst vervolgens of de voordracht voldoet aan alle voorwaarden voor deelname aan de Paralympische Spelen.

Een voordracht voor uitzending kan pas door NOC*NSF in behandeling worden genomen nadat de toewijzing van quotumplaatsen door de IF heeft plaatsgevonden. Als de voordracht voor uitzending door NOC*NSF gehonoreerd is, is de sporter verzekerd van deelname aan de Paralympische Spelen.

Wijzigingen en aanvullingen

Zowel de eisen van de IF’s als de sjablonen van NOC*NSF kunnen tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld in het geval een wijziging plaatsvindt in de internationale wedstrijdkalender. Updates van de eisen van de IF’s en de NOC*NSF sjablonen voor de normen en limieten worden zo snel mogelijk met de sportbond gedeeld en op www.paralympisch.nl/pyeongchang2018 geplaatst. De sportbond heeft de plicht de sporters per omgaande te informeren. Aan het op enig moment mogelijk tijdelijk niet actueel zijn van de eisen van de IF’s of de NOC*NSF sjablonen voor de normen en limieten op www.paralympisch.nl/pyeongchang2018 kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over de normen en limieten kan de sporter terecht bij zijn contactpersoon bij de sportbond.

Deel dit via: